Allmänna bestämmelser för Kristianstad Ridklubb

 • Deltagaren skall vara medlem i Kristianstad Ridklubb. För att försäkringar skall gälla måste medlemsavgiften erläggas. Gäller ett helt kalenderår. Vi fakturerar denne.
 • En bestämd dag och tid i veckan är reserverad för dig. Som ny elev kan ni välja vid inskrivning 2 provlektioner, på dessa tillkommer det en avgift (se prislista). Vill man inte fortsätta efter sina provlektioner meddelas kontoret detta via mejl. Det går också bra att binda sig direkt vi abonnemanget utan provlektioner.
 • Kristianstad Ridklubb fakturerar medlemsavgift, likaså ridavgiften. Fakturan skickas till er via mejl. Var noga med att hålla uppdaterade kontaktuppgifter, mejladress, hos oss. Provlektionerna betalas via swish till Kristianstad RK.
 • Som medlem i Kristianstad Ridklubb har du eller dina vårdnadshavare ett egenansvar att hålla dig uppdaterad kring vad som sker på ridskolan genom att regelbundet titta på hemsidan. Där finns den information du behöver veta kring dina, och ridskolans, rättigheter och skyldigheter.
 • Extra aktiviteter, tävlingar etc. kan betalas med swish på plats (123-6640817) eller via faktura.
 • Avbokningar och Igenridning: Hos oss finns det möjlighet att vid förhinder eller sjukdom avboka och rida igen den avbokade lektionen i mån av plats. Ni avbokar er lektion via sms till 0727-012707 skriv AVBOKAR namn, grupp (dag och tid). Lektionen skall avbokas senast samma dag 14.00 (mån-fre) samt senast 8.30 (lör.-sön). Ej avbokad eller för sent avbokad tid går inte att rida igen. Igenridning sker endast i mån av plats i grupp på samma nivå alt lägre. Det är på eget ansvar att via mejl till kontoret boka in sig att rida igen. Avbokade lektioner kan endast tas igen under samma termin, max antal tillfällen att rida igen på termin är 2 stycken.  Har man tackat nej till två erbjudna igenridningstillfällen stryks man från listan.
  1. När det gäller extraaktiviteter så betalas hela summan tillbaka om man avbokar senast 24 timmar. För avbokning av sommarläger återbetalas dock inte anmälningsavgiften.
 • 45-minutersgrupperna har lektionstid 60 minuter (ridning 45 min).
 • Ridläraren börjar med att möta eleverna i ponnystallet för utdelning av hästar. För övriga grupper är lektionstiden den tid då deltagaren disponerar hästen inkl. upp- och avsittning. 
 • Skolhästarna har en viktgräns på att bära ryttare på max 90 kg.
 • Fyra veckors uppsägningstid på abonnemanget (skriftligt till kontoret) via mejl kontoret@kristianstadridklubb.se

Ridhusregler

Regler för ridning i ridhusen/paddock/utebana

 • Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset.
 • Klädsel och utrustning skall i första hand ordnas utanför ridmanegen.
 • Ridning ska ske under tystnad.
 • Vid ridning i båda varv- vid möte- håll till höger. 
 • Skritt rides innanför fyrkantsspåret.
 • Ryttare på volt lämnar företräde till ryttare på fyrkantspåret.
 • Halt görs i mitten av volten A eller C.
 • Uppsittning sker på medellinjen, med hästens huvud mot ingångens långsida. 
 • Ryttare får icke rida i bredd.
 • Efter avslutat ridpass, meddela när du ämnar att föra ut hästen ur ridhuset.
 • Hoppning får endast bedrivas efter samtliga ryttares medgivande.
 • Vid fler än fyra ryttare i ridhuset rider ryttarna i samma varv.
 • Förbjudet att använda mobiltelefon eller hörlurar vid ridning.
 • Mocka alltid efter dig, töm kärran vid behov.
 • Hoppning sker endast med målsmans sällskap om ryttaren är under 18 år.
 • Den som har använt bommar eller koner ansvarar för att dessa tas bort efter avslutat ridpass, om inte näst följande ekipage vill använda det. Då är det deras ansvar att det plockas undan.
 • Den som tillfälligt vill hjälpa någon som rider ska kolla med övriga ryttare att det inte störs, den som hjälper till ska finnas på läktaren- eller i hörnen på ridhuset/ridbanan och den som rider måste ta samma hänsyn som alla andra.
 • Äldre och vuxna är förebilder och hjälper yngre ryttare till rätta när missförstånd uppstår.

Policy mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och droger

Kristianstad Ridklubb

2021/2022

Barn och vuxna ska aldrig behöva utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling på Kristianstads ridklubb. Det får inte heller förekomma någon form av droger på anläggningen. Om personalen eller styrelsen får reda på att någon blivit utsatt för sådant ska de därför snabbt utreda situationen och vidta åtgärder. Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga på vår anläggning.

Syfte 

Syftet är att klargöra Kristianstad ridklubbs (KRK) policy i frågor som rör kränkande behandling, mobbing och droger samt vilka åtgärder som ska vidtas när någon bryter mot den fastslagna policyn.

Policyn ska vara väl känd bland personal, ridelever och föräldrar. Den ska tillämpas i hela vår verksamhet och ska därför vara synlig och lättillgänglig för alla att ta del av. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för ridanläggningen och för de människor som vistas här. Arbetsmiljön i KRK är en gemensam angelägenhet för barn, elever och vuxna. Barn och ungdomar lär av vuxna, som därför ska vara goda förebilder. 

För att bli trygga och få stärkt självförtroende behöver barn och ungdomar bli sedda och respekterade för de personer de är, av såväl föräldrar som personal. Det är också viktigt att vuxna visar respekt för ungdomars behov av attribut och grupptillhörighet. 

Trygga barn och ungdomar ger färre konflikter och problem och gör arbetsmiljön lugnare och mer harmonisk. 

Policyn ska utvärderas och ses över varje år. 

Vår målsättning är att alltid leva upp till ridsportens ledstjärnor:

 • Jag visar respekt för alla människor.
 • Jag bekräftar och berömmer andra.
 • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
 • Jag är en god förebild för ridsporten.
 • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.

Kränkande behandling 

Kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp när någon eller några utsätts för kränkning, till exempel på grund av sexuell läggning, kön, etnisk bakgrund, religion, funktionshinder eller social tillhörighet. 

Kränkningar kan ske;

• från vuxna mot barn/elever

• från barn/elever mot barn/elever

• från vuxna mot vuxna

• från barn/elever mot vuxna

Kränkningar kan vara;

• fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)

• verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög)

• psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)

• text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, telefon, Internet, epost, sms eller mms)

Mobbning 

Mobbning innebär kränkningar vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den eller de som mobbar och den som utsätts för mobbning.

• KRK är skyldig att arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning.

• All personal ska ha sådana kunskaper att mobbning upptäcks tidigt och att personalen kan agera på ett adekvat sätt.

• Denna policy ska vara väl känd och omfattas av alla såväl elever som vuxna och även föräldrar till icke myndiga elever.

• Varje kränkande behandling ska resultera i en reaktion. 

Alla har ansvar för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling. De vuxna på anläggningen har ett särskilt ansvar att hindra mobbning. 

På Kristianstad ridklubb är vi överens om att kränkningar, mobbning, fördomar och förolämpningar inte är tillåtna. 

Om personal eller styrelsen blir upptäcker eller blir uppmärksammade på att detta förekommer på KRK kommer de att agera enligt de riktlinjer som Svenska Ridsportförbundet rekommenderar, exempelvis genom att kontakta föräldrar, polisanmäla eller göra en orosanmälan. Vi tar alla signaler på största allvar och uppmuntrar därför å det starkaste alla att informera personal eller styrelse om kränkningar eller mobbning som eventuellt förekommer så att de kan agera direkt.

Droger 

En drog är en substans som verkar berusande/sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Hit räknas bland annat tobak, alkohol, narkotika, lättflyktiga lösningsmedel, tändargas, anabola steroider samt läkemedel som missbrukas. 

Det är förbjudet att använda droger på ridanläggningen i Hammarslund eller inom KRKs område. Förbudet mot rökning är tydligt reglerat i tobakslagen samt på själva anläggningen.

KRKs anläggning är rökfri. 

• När omyndig elev upptäcks röka eller snusa kommer förälder snarast kontaktas av någon av personalen.

• Den som misstänker att elev eller personal missbrukar annan drog uppmuntras starkt att rapportera detta till KRKs styrelse. Styrelsen kommer då att hantera detta på ett korrekt sätt, genom att till exempelvis göra en orosanmälan till socialtjänsten och/eller polisanmäla händelsen.

KRK värnar om en rök- och drogfri miljö. Detta innebär att den som är påverkad av alkohol eller droger inte får vistas på anläggningen. 

KRK samarbetar med föräldrar, polis och sociala myndigheter.

Vi har värdegrunder som bygger på

o   Kamratlighet; man hälsar alltid när man träffar någon känd eller okänd som kommer till anläggningen, alla ska känna sig välkomna till KRK.

o   Ömsesidig respekt; alla har alltid något att tillföra, oavsett vem det är, gammal eller ung, nybörjare eller proffs, som andra eller annorlunda.

o   Vilja att stötta varandra i med och motgång; genom att uppmuntra i såväl framgång som motgång bygger man goda relationer och en positiv stämning på KRK.

o   Att alltid reagera direkt om någon inte lever upp våra gemensamma spelregler, att våga vara vuxen och visa civilkurage. 

Detta leder till att de regler eller den policy som gäller här, blir en naturlig del och präglar förhållningssättet mellan alla de som finns på anläggningen eller besöker densamma.

Om du mår dåligt och behöver någon att prata med så kan du alltid vända dig till:

BRIS (Barnens rätt i samhället) www.bris.se

Barnens hjälptelefon: 116 111 

Föräldratelefonen: 077 – 150 50 50

Brisbot – en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Till BRIS Idrottstelefon, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42

Stödlinje för brottsoffer inom idrotten – RF tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se, ett stöd i arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen.

Utrustning

Det är enkelt att börja rida!

Hjälm och säkerhetsväst finns att låna gratis till varje lektion.

Det allra viktigaste är att du har ett par ordentliga skor eller stövlar med klack. 

Ridhjälm

Svenska Ridsportförbundet har beslutat att hjälm ska bäras vid uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet. En bra ridhjälm ska passa precis och uppfylla kraven, dvs vara godkänd med CE-märkning.

Hästbesiktning. Person som visar häst eller befinner sig i kön till hästbesiktning ska bära godkänd hjälm med hakbandet i funktion. Visning utan godkänd hjälm eller utan hakbandet i funktion kan medföra straffavgift. (TRI Mom 173)

En bra rekommendation är att bära hjälm vid lastning och urlastning i häststransport.

Skyddsväst

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att ridklubbar och ridskolor som tillhandahåller skyddsväst att följa informationen från Konsumentverket. Konsumentverket genomför tester av produkter som personlig skyddsutrustning. 

Skyddsväst bör bäras för alla ryttare under 18 år.

Bruksanvisningen till skyddsvästen ska ge vägledning om valet av nivå på västens skydd och hur man väljer och tillpassar västen så den ger maximalt skydd.
En skyddsväst ska var märkt enligt följande:

 • CE – märkt och angivet säkerhetsväst för ryttare
 • Storlek och vilken Nivå – 1, 2 eller 3, den är klassat i.
 • Krav och provningsmetoder SS-EN 13158
 • BETA – British Equestrian Trade Association – är en brittisk branchorganisation.
 • Märkningen följer standardens nivåer
 • En Beta-certifierad skyddsväst uppfyller även den obligatoriska europastandarden EN 13158 och ska vara CE-märkt

Detta gäller tävling och finns reglerat i TR:

Skyddsväst ska användas i hoppning och fälttävlans terrängprov:

 • Skyddsväst av godkänd typ ska bäras vid all ridning på tävlingsområdet, av alla ryttare fram till och med det år ryttaren fyller 18 år. 
 • Västen måste, för att användas på tävling från och med 2009, vara Level 3, CE-märkt och ha beteckningen EN 13158. 
 • Överdomare på tävling har rätt att kontrollera att en ryttare använder en godkänd väst.
 • I fälttävlans terrängprov måste alla ryttare ha godkänd väst.

Igenridning

För att kunna erbjuda dig att rida igen din avbokade ridlektion vill vi att din avbokning av lektionen sker senast samma dag som din ridlektion äger rum samt senast kl 14.00 (mån-fre) och kl 8.30 (lör) via sms till 072-7012707. Skriv: AVBOKAR, namn, ridgrupp (tid) och datum.
Igenridning kan endast tas igen samma termin som det avbokade tillfället!
Igenridning sker i mån av plats i befintliga grupper. Max 2ggr per elev och termin. Bokas genom mejl till kontoret:
kontoret@kristianstadridklubb.se
Igenridning sker i grupper med samma nivå som din alternativ i en grupp med lägre nivå.
Du kan endast boka dig på en igenridning i taget.
Om du rider med ledare eller precis har börjat rida utan ledare MÅSTE du ha ledare även på igenridningen, detta är för din egen och andras säkerhet.
Igenridning finns inte för kortkurser eller ridlekiselever. Har du tackat nej till två föreslagna igenridningstillfällen stryks du från listan!