Policy mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och droger

Kristianstad Ridklubb

2022/2023

Barn och vuxna ska aldrig behöva utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling på Kristianstads ridklubb. Det får inte heller förekomma någon form av droger på anläggningen. Om personalen eller styrelsen får reda på att någon blivit utsatt för sådant ska de därför snabbt utreda situationen och vidta åtgärder. Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga på vår anläggning.

Syfte 

Syftet är att klargöra Kristianstad ridklubbs (KRK) policy i frågor som rör kränkande behandling, mobbing och droger samt vilka åtgärder som ska vidtas när någon bryter mot den fastslagna policyn.

Policyn ska vara väl känd bland personal, ridelever och föräldrar. Den ska tillämpas i hela vår verksamhet och ska därför vara synlig och lättillgänglig för alla att ta del av. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för ridanläggningen och för de människor som vistas här. Arbetsmiljön i KRK är en gemensam angelägenhet för barn, elever och vuxna. Barn och ungdomar lär av vuxna, som därför ska vara goda förebilder. 

För att bli trygga och få stärkt självförtroende behöver barn och ungdomar bli sedda och respekterade för de personer de är, av såväl föräldrar som personal. Det är också viktigt att vuxna visar respekt för ungdomars behov av attribut och grupptillhörighet. 

Trygga barn och ungdomar ger färre konflikter och problem och gör arbetsmiljön lugnare och mer harmonisk. 

Policyn ska utvärderas och ses över varje år. 

Vår målsättning är att alltid leva upp till ridsportens ledstjärnor:

  • Jag visar respekt för alla människor.
  • Jag bekräftar och berömmer andra.
  • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.
  • Jag är en god förebild för ridsporten.
  • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.

Kränkande behandling 

Kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp när någon eller några utsätts för kränkning, till exempel på grund av sexuell läggning, kön, etnisk bakgrund, religion, funktionshinder eller social tillhörighet. 

Kränkningar kan ske;

• från vuxna mot barn/elever

• från barn/elever mot barn/elever

• från vuxna mot vuxna

• från barn/elever mot vuxna

Kränkningar kan vara;

• fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)

• verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög)

• psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)

• text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, telefon, Internet, epost, sms eller mms)

Mobbning 

Mobbning innebär kränkningar vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den eller de som mobbar och den som utsätts för mobbning.

• KRK är skyldig att arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning.

• All personal ska ha sådana kunskaper att mobbning upptäcks tidigt och att personalen kan agera på ett adekvat sätt.

• Denna policy ska vara väl känd och omfattas av alla såväl elever som vuxna och även föräldrar till icke myndiga elever.

• Varje kränkande behandling ska resultera i en reaktion. 

Alla har ansvar för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling. De vuxna på anläggningen har ett särskilt ansvar att hindra mobbning. 

På Kristianstad ridklubb är vi överens om att kränkningar, mobbning, fördomar och förolämpningar inte är tillåtna. 

Om personal eller styrelsen blir upptäcker eller blir uppmärksammade på att detta förekommer på KRK kommer de att agera enligt de riktlinjer som Svenska Ridsportförbundet rekommenderar, exempelvis genom att kontakta föräldrar, polisanmäla eller göra en orosanmälan. Vi tar alla signaler på största allvar och uppmuntrar därför å det starkaste alla att informera personal eller styrelse om kränkningar eller mobbning som eventuellt förekommer så att de kan agera direkt.

Droger 

En drog är en substans som verkar berusande/sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Hit räknas bland annat tobak, alkohol, narkotika, lättflyktiga lösningsmedel, tändargas, anabola steroider samt läkemedel som missbrukas. 

Det är förbjudet att använda droger på ridanläggningen i Hammarslund eller inom KRKs område. Förbudet mot rökning är tydligt reglerat i tobakslagen samt på själva anläggningen.

KRKs anläggning är rökfri. 

• När omyndig elev upptäcks röka eller snusa kommer förälder snarast kontaktas av någon av personalen.

• Den som misstänker att elev eller personal missbrukar annan drog uppmuntras starkt att rapportera detta till KRKs styrelse. Styrelsen kommer då att hantera detta på ett korrekt sätt, genom att till exempelvis göra en orosanmälan till socialtjänsten och/eller polisanmäla händelsen.

KRK värnar om en rök- och drogfri miljö. Detta innebär att den som är påverkad av alkohol eller droger inte får vistas på anläggningen. 

KRK samarbetar med föräldrar, polis och sociala myndigheter.

Vi har värdegrunder som bygger på

o   Kamratlighet; man hälsar alltid när man träffar någon känd eller okänd som kommer till anläggningen, alla ska känna sig välkomna till KRK.

o   Ömsesidig respekt; alla har alltid något att tillföra, oavsett vem det är, gammal eller ung, nybörjare eller proffs, som andra eller annorlunda.

o   Vilja att stötta varandra i med och motgång; genom att uppmuntra i såväl framgång som motgång bygger man goda relationer och en positiv stämning på KRK.

o   Att alltid reagera direkt om någon inte lever upp våra gemensamma spelregler, att våga vara vuxen och visa civilkurage. 

Detta leder till att de regler eller den policy som gäller här, blir en naturlig del och präglar förhållningssättet mellan alla de som finns på anläggningen eller besöker densamma.

Om du mår dåligt och behöver någon att prata med så kan du alltid vända dig till:

BRIS (Barnens rätt i samhället) www.bris.se

Barnens hjälptelefon: 116 111 

Föräldratelefonen: 077 – 150 50 50

Brisbot – en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Till BRIS Idrottstelefon, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42

Stödlinje för brottsoffer inom idrotten – RF tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se, ett stöd i arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *